در ادامه به گزیده ای از سخنان آقای محمد باقر قالیباف در این میزگرد اقتصادی می پردازیم: